AanbestedingenOnderneming Door: Ingrid Van RooijAanbestedingsrecht – een aparte tak van sport

28 november 2022

Wat is aanbesteden?

Overheden, publiekrechtelijke instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, en speciale sectorbedrijven zoals nutsbedrijven, vervoers- en postdiensten zijn aanbestedende diensten.

Aanbestedende diensten zijn in beginsel verplicht om overheidsopdrachten voor werken, diensten en leveringen en concessies voor werken en diensten aan te besteden.

Aanbesteden is het in een markt uitzetten van een overheidsopdracht of een concessie. Ondernemers die kans willen maken op de opdracht of concessie kunnen daarop inschrijven. Deze inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst beoordeeld, waarna de partij die het best voldoet aan de gestelde eisen en criteria (bijvoorbeeld de beste prijs-kwaliteitverhouding) de opdracht gegund krijgt of de concessie verleend krijgt. Meestal volgt daarna een gunningsbeslissing, waarna een overeenkomst wordt gesloten.

Er bestaan verschillende aanbestedingsprocedures. De ene procedure is strenger en meer gereguleerd dan de andere. De aard en de waarde van de opdracht of de concessie bepaalt of nationaal of Europees moet worden aanbesteed, welke aanbestedingsprocedure het moet worden en dus welke regels gelden.

Bij iedere aanbestedingsprocedure gelden een aantal basisspelregels waaraan aanbestedende diensten zich tenminste moeten houden. Zo mogen aanbestedende diensten niet discrimineren, moeten zij alle ondernemers gelijk behandelen en gelijke kansen bieden, moeten zij transparant handelen en mogen zij alleen eisen stellen die relevant zijn en in redelijke verhouding staan tot de opdracht en de waarde daarvan.

Doel van het aanbestedingsrecht is het eerlijk en transparant besteden van overheidsgeld, het creëren van een eerlijk speelveld en het bevorderen van de concurrentie.

 

Mededingingsrecht

Bij aanbestedingen speelt ook het mededingingsrecht een belangrijke rol.

Op grond van het mededingingsrecht is het ondernemingen niet toegestaan om de concurrentie (onderling) te beperken. Dat is belangrijk omdat bij aanbestedingen gewaarborgd dient te worden dat de concurrentie niet wordt beperkt door mededingingsbeperkende gedragingen. Een inschrijver kan worden uitgesloten van een aanbesteding als hij in strijd heeft gehandeld met de mededingingsregels.

 

Wat kunnen wij voor u als aanbestedende dienst betekenen?

Wij kunnen organisaties onder meer helpen bij:

 • Het beoordelen of uw organisatie een aanbestedende dienst is, of een bepaalde opdracht of concessie moet worden aanbesteed en zo ja, volgens welke procedure en regels;
 • De voorbereiding van een aanbestedingsprocedure;
 • Het beoordelen en beantwoorden van vragen en klachten van inschrijvers;
 • Het beoordelen van aanmeldingen en inschrijvingen;
 • Het beoordelen of een gebrek in een aanmelding of inschrijving voor herstel vatbaar is;
 • Het toetsen van de motivering van (gunnings)beslissingen;
 • Het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, waaronder het conceptcontract;
 • Het voeren van procedures.

 

Wat kunnen wij voor u als inschrijver betekenen?

Ondernemers moeten bij het inschrijven op een aanbesteding vaak verschillende formulieren invullen, plannen opstellen en documenten overleggen. Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang, net als het in acht nemen van de voorgeschreven termijnen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen gebreken worden hersteld.

Van inschrijvers wordt verder een proactieve houding verwacht. Als inschrijvers het bijvoorbeeld niet eens zijn met aanbestedingseisen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten, dan moeten zij dit direct melden aan de aanbestedende dienst – door het stellen van een vraag in de vragenronde(s) – zodat de aanbestedende dienst eventuele fouten nog kan herstellen of onduidelijkheden nog kan verduidelijken. Doet een inschrijver dit niet en wacht hij eerst de gunningsbeslissing af, dan loopt hij het risico dat hij te laat is en dat zijn bezwaren tegen de aanbestedingseisen niet meer in behandeling worden genomen.

Tegen een gunningsbeslissing moet bovendien binnen korte termijn worden opgekomen door middel van een kortgedingprocedure. Vaak moet dit binnen 20 dagen, soms zelfs korter.

Het is dus van belang om tijdig hulp in te schakelen.

 

Wij kunnen inschrijvers onder meer helpen bij:

 • Het beoordelen van aanbestedingsdocumenten;
 • Het stellen van vragen tijdens een aanbestedingsprocedure;
 • Het beoordelen van de inschrijving;
 • Het beoordelen van de haalbaarheid van een klacht, kort geding of hoger beroep;
 • Het indienen van een klacht bij de aanbestedende dienst en/of de Commissie van Aanbestedingsexperts;
 • Het voeren van een kort geding tegen een ongeldigverklaring of een afwijzende gunningsbeslissing (als eisende partij maar ook als tussenkomende partij, bijvoorbeeld als u de aanbesteding hebt gewonnen, maar een andere inschrijver daartegen bezwaar maakt);
 • Het voeren van hoger beroep.

 

Kennis

KampsVanBaar Advocaten biedt specifieke kennis op het gebied van aanbestedingsrecht. Ingrid van Rooij rondde recent succesvol de Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen aan de VU in Amsterdam af.

 

Contact

Hebt u aanbestedingsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met Ingrid van Rooij.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: