Hippisch recht Door: Marieke TerpstraConformiteit bij de koop van sportpaarden

27 juni 2024

Conformiteit bij de koop van sportpaarden

 

De Olympische Spelen in Parijs naderen snel. Voor professionele topruiters en eigenaren van sportpaarden is dit een cruciaal moment. De aankoop van een paard dat voldoet aan de verwachtingen en eisen van de topsport is van essentieel belang. In dit blog bespreken we het juridisch belang van conformiteit bij de koop van sportpaarden.

Wat is Conformiteit?

Conformiteit betekent dat een paard moet voldoen aan de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Dit houdt in dat het paard gezond moet zijn en geschikt voor het beoogde gebruik; recreatief, dressuur, springen of deelname aan de Olympische Spelen. Indien een paard niet aan de verwachtingen voldoet, spreken we van non-conformiteit.

Bij de koop van een sportpaard zijn de financiële en sportieve belangen groot. Non-conformiteit kan leiden tot aanzienlijke financiële schade en gemiste kansen. Juridisch gezien kan een koper bij non-conformiteit de koop ontbinden en/of schadevergoeding vorderen. De schadevergoeding kan bestaan uit o.a. de terugvordering van de aankoopsom, dierenartskosten, stallingskosten, vervoerskosten, etc.

Consumentenkoop of niet?

Een belangrijk juridisch aspect daarbij is of de koop van een sportpaard als consumentenkoop wordt beschouwd. Dit is van belang omdat consumenten wettelijk extra bescherming genieten. Echter, de aankoop van een paard voor professionele doeleinden, zoals deelname aan de Olympische Spelen, wordt vaak niet als consumentenkoop gezien. Dit betekent dat de koper minder bescherming geniet en de bewijslast van non-conformiteit zwaarder is.

Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van non-conformiteit van het paard onder hippisch recht, zal eerst moeten worden gekeken naar het op de overeenkomst toepasselijk juridisch kader: het Weens Koopverdrag of consumentenkoop. Bij internationale koopovereenkomsten waarbij beide partijen woonachtig zijn in lidstaten aangesloten bij het Weens Koopverdrag is in beginsel het Weens Koopverdrag van toepassing. Dit kan anders zijn als er sprake is van een consumentenkoop. Consumentenkoop onder het Weens Koopverdrag houdt in dat roerende zaken worden gekocht voor persoonlijk gebruik, tenzij de verkoper te eniger tijd vóór of bij het sluiten van de overeenkomst niet wist of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden gekocht (artikel 2 Weens Koopverdrag). Bij consumentenkoop zal het consumentenrecht van toepassing zijn, waardoor de koper extra bescherming geniet wegens het vermoeden van een zwakkere partij.

Non-conformiteit onder het Weens Koopverdrag

Onder het Weens Koopverdrag is sprake van non-conformiteit indien sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Artikel 25 Weens Koopverdrag bepaalt wanneer sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Voor een wezenlijke tekortkoming moet enerzijds aan de niet-tekortkomende partij in aanmerkelijke mate worden onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag verwachten en anderzijds moet de tekortkomende partij wetenschap hebben van die verwachting, welke wetenschap wordt gemeten aan de hand van hetgeen een redelijk handelend persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden zou hebben voorzien.

Belang van een koopovereenkomst

Om juridische geschillen te voorkomen, is het essentieel om een gedetailleerde koopovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst moet duidelijk de verwachtingen en eigenschappen van het paard beschrijven, evenals de mededelingen van de verkoper en de hoedanigheid van de partijen (professioneel of consument). De koper heeft bovendien een onderzoeksplicht. Het doen van een aankoopkeuring is daarom belangrijk. Dit alles helpt om eventuele misverstanden en juridische conflicten te voorkomen.

Conclusie

De aankoop van een sportpaard brengt aanzienlijke juridische risico’s met zich mee. Het is van groot belang dat zowel kopers als verkopers zich bewust zijn van de juridische aspecten van conformiteit en non-conformiteit. Een gedetailleerde koopovereenkomst en tijdige communicatie kunnen helpen om juridische geschillen te voorkomen.

Heeft u vragen over hippisch recht of non-conformiteit bij de koop van (sport)paarden? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten voor advies en juridische bijstand (046 – 420 56 60 / info@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: