Dienstenrichtlijn

Informatie op grond van de EU-Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) en daaruit voortvloeiende nationale wetgeving

  1. KampsVanBaar Advocaten is de handelsnaam van KampsVanBaar N.V., een naamloze vennootschap gevestigd aan de Wilhelminastraat 25 te (6131 KL) Sittard, gemeente Sittard-Geleen. Het inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is 14071137. Het BTW-nummer van KampsVanBaar Advocaten is NL8101.33.878.B01;
  2. KampsVanBaar Advocaten en haar medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 046-4205660 en het e-mailadres secretariaat@kampsvanbaar.nl. Verder is iedere medewerker bereikbaar via een rechtstreeks e-mailadres, dat wordt gevormd door de achternaam gevolgd door @kampsvanbaar.nl;
  3. De advocaten van KampsVanBaar Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag. De Orde is bereikbaar via telefoonnummer 070-3353535 en via het e-mailadres info@advocatenorde.nl. Op de website van de Orde, www.advocatenorde.nl, vindt u meer informatie over regels waaraan advocaten zich moeten houden, zoals de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels van de Orde. Niet alle juristen en adviseurs van KampsVanBaar Advocaten zijn ingeschreven als advocaat;
  4. Op de dienstverlening door en alle overeenkomsten met KampsVanBaar Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten en geschillen kunnen worden ingediend bij de klachtencoƶrdinator, via het onder 1 genoemde kantooradres, en worden behandeld conform onze interne klachtenregeling, met als doel spoedig te reageren en alles in het werk te stellen om tot een bevredigende oplossing te komen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan dient het geschil te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg;
  5. Informatie over een door KampsVanBaar Advocaten verrichte dienst kan worden verkregen bij het onder 1 genoemde kantooradres en via de contactgegevens onder 2;
  6. Aan de dienstverlening door KampsVanBaar Advocaten zijn voor de opdrachtgever kosten verbonden. Vanwege de specifieke aard van onze dienstverlening, kunnen die kosten variƫren en is het niet mogelijk om vooraf al een prijs voor de dienst vast te stellen. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met KampsVanBaar Advocaten, wordt met de opdrachtgever de aard van de opdracht besproken, alsook de relevante feiten en omstandigheden; vervolgens wordt op basis daarvan aan de opdrachtgever een voorstel over de honorering inclusief bijkomende kosten gedaan. Tevens wordt een indicatie of maximum van die honorering gegeven;
  7. KampsVanBaar Advocaten houdt zich bezig met juridische dienstverlening, specifiek op de rechtsgebieden die behoren tot het civiele recht en het bestuursrecht. Een overzicht en beschrijving daarvan is te raadplegen via onze website, www.kampsvanbaar.nl. Dit betreft zowel adviseren als het voeren van juridische procedures. Ook houdt KampsVanBaar Advocaten zich bezig met mediation;
  8. Advocaten zijn verplicht om zich adequaat te verzekeren voor schade als gevolg van beroepsfouten (beroepsaansprakelijkheid). KampsVanBaar Advocaten heeft voor alle advocaten een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited, Postbus 8606, 30098 AP Rotterdam. De verzekering biedt dekking voor werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de normale praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat. De dekking ligt ruimschoots boven de eisen die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Advocaten;
Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: