Geschillenregeling en klachtenregeling

  1. Een klacht over een factuur, over de uitvoering van een opdracht of over het optreden als advocaat kan worden ingediend per post, per fax of per e-mail. KampsVanBaar zendt de klager per omgaande een ontvangstbevestiging.
  2. De klacht wordt terstond door KampsVanBaar in behandeling genomen.
  3. KampsVanBaar reageert schriftelijk inhoudelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht.
  4. De klager laat binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke reactie van KampsVanBaar schriftelijk aan KampsVanBaar weten of hij instemt met het standpunt van KampsVanBaar of dat de klager een mondelinge behandeling wenst.
  5. Als de klager niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft ingestemd met het standpunt van KampsVanBaar, dan wordt de geschillenregeling als volgt voortgezet:

a. De directie van KampsVanBaar nodigt de klager uit voor een mondelinge behandeling van de klacht. De directie van KampsVanBaar of een door de directie gemachtigde advocaat van KampsVanBaar, niet zijnde diegene van KampsVanBaar waarop de klacht betrekking heeft, of een extern persoon treedt op als voorzitter. De voorzitter is belast met de orde van de mondelinge behandeling.

b. De klager woont de mondelinge behandeling bij in persoon of, indien de klager een rechtspersoon betreft, rechtsgeldig vertegenwoordigd. De klager is gerechtigd om één persoon ter ondersteuning mee te nemen, die tevens het woord mag voeren.

c. KampsVanBaar is gerechtigd om diegene van KampsVanBaar die de klacht betreft, tijdens de mondelinge behandeling het woord te laten voeren.

d. De voorzitter kan op voordracht van de klager of van KampsVanBaar andere personen uitnodigen.

e. De mondelinge behandeling vindt plaats uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering dat de klager niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft ingestemd met het standpunt van KampsVanBaar.

f. Uiterlijk binnen 7 dagen na de mondelinge behandeling zendt de voorzitter een van een korte motivering voorziene uitspraak aan de klager en aan KampsVanBaar. Deze uitspraak is niet bindend.

  1. Aan de verlenging of overschrijding van de in de voorgaande bepalingen genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend door een van partijen.
  2. Als het in de voorgaande leden beschreven traject niet leidt tot een oplossing, hebben beide partijen het recht om het geschil in een gewone civielrechtelijke procedure voor te leggen aan de bevoegde rechter indien de klacht gaat over een of meer facturen of indien de klacht gaat over de uitvoering van een opdracht, met vermogensrechtelijke gevolgen.
  3. Nederlands recht is van toepassing.
  4. De exclusief bevoegde rechter is de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid.
  5. Als de klager van mening is dat een advocaat van KampsVanBaar handelt of heeft gehandeld in strijd met de voor advocaten geldende Gedragsregels, dan kan de klager, als het in de voorgaande leden 1 tot en met 6 beschreven traject niet leidt tot een oplossing, de klacht indienen bij de bevoegde Deken van de Orde van Advocaten in Limburg.
Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: