HuurVastgoed Door: Pola SwitalskaKomt er een wijziging in het systeem van servicekosten woonruimte?

22 februari 2024

Komt er een wijziging in het systeem van servicekosten woonruimte?

De overheid is voornemens het systeem van servicekosten voor woonruimten te wijzigen. Er ligt een wetsvoorstel voor wijziging van Burgerlijk Wetboek 7 en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte die als doel heeft het moderniseren van het systeem van servicekosten.

Het doel van de wetgever

Het moderniseren van het systeem van servicekosten voor woonruimten moet ervoor zorgen dat huurders meer duidelijkheid krijgen over en beter beschermd worden tegen onredelijke servicekosten. Hiermee wil de wetgever ervoor zorgen dat de positie van de huurder versterkt wordt. De wetgever wil een limitatieve lijst met categorieën van servicekosten zonder individuele meter in het Besluit servicekosten vastleggen, zodat de handhaving van servicekosten vereenvoudigd kan worden.

Aanleiding en achtergrond

Momenteel is er nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Door het tekort aan huurwoningen stijgen de huurprijzen explosief. Helaas wordt er soms misbruik gemaakt van het tekort aan (huur)woningen door verhuurders. De wetgever constateert dat er vaak onredelijk hoge servicekosten gerekend worden en dat de methode om servicekosten te laten toetsen als onnodig complex wordt ervaren. Ook blijkt dat gemeenten de noodzaak zien tot het scherp afbakenen van de servicekosten om zodoende hen in staat te stellen om hun handhavende taak uit te voeren. Deze handhavende taak komt voort uit de Wet goed verhuurderschap. De handhavende taak houdt in dat de gemeente in een aantal gevallen bijvoorbeeld een bestuurlijke boete of een last onder bestuursdwang kan opleggen, zoals bij het handelen in strijd met de regels van goed verhuurderschap.

Wat verandert er?

Het wetsvoorstel wijzigt onder andere artikel 7:237 BW, waardoor er een lijst met categorieën van servicekosten vastgesteld kan worden in het Besluit servicekosten. Van die lijst mag niet worden afgeweken (limitatieve lijst). Verder zal artikel 7:237 BW zodanig gewijzigd worden dat er een mogelijkheid wordt doorgevoerd om in ministeriële regelingen regels te stellen over de wijze van berekening en de maximale hoogte van de servicekosten. Tot slot wordt artikel 7:237 BW zodanig gewijzigd dat huurders via de huurcommissie het voorschot op de servicekosten kunnen laten toetsen, indien deze huurders huren op basis van een gereguleerde huurovereenkomst (sociale huurwoning). Hierbij zal het voorschotbedrag getoetst worden. Momenteel is dit enkel mogelijk voor nutsvoorzieningen.

Het wordt voor de huurcommissie duidelijker om te oordelen over welke kostenposten zij een uitspraak kan doen. Doordat de verschillen tussen de servicekosten en de nutsvoorzieningen vervallen, zal de huurder een groter gedeelte van de servicekosten door de huurcommissie kunnen laten toetsen. Huurders worden door dit wetsvoorstel beter beschermd tegen onredelijke servicekosten.

Heeft u vragen over uw specifieke rechtspositie of wenst u juridische bijstand? Neem dan telefonisch (046 – 420 56 60) of per e-mail contact op met mw. mr. Pola Switalska (switalska@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: