Privacyverklaring

Persoonsgegevens

KampsVanBaar Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Deze worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. KampsVanBaar Advocaten heeft privacy hoog in het vaandel en behandelt verkregen informatie over personen strikt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de geldende regelgeving. Verwerkingsverantwoordelijke is KampsVanBaar N.V. h.o.d.n. KampsVanBaar Advocaten, gevestigd te (6131 KL) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, aan de Wilhelminastraat 25, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14071137.

Voor welke doeleinden verwerkt KampsVanBaar Advocaten welke persoonsgegevens?

Teneinde in opdracht van cliënten juridische bijstand te kunnen verlenen verwerkt KampsVanBaar Advocaten de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede gegevens die noodzakelijk zijn om cliënten adequaat bij te staan. Voor het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand dient KampsVanBaar Advocaten te beschikken over het BSN-nummer van de aanvrager.

Op grond van de voor advocaten geldende regelgeving dient KampsVanBaar Advocaten haar cliënten aan de hand van een geldig legitimatiebewijs te kunnen identificeren. Afhankelijk van de inhoud van de rechtsbijstand kunnen aanvullende gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van één van de volgende grondslagen.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking aan derden is toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de cliënt, bijvoorbeeld ingeval van het opstarten van een juridische procedure. Er dienen dan direct of indirect persoonsgegevens te worden verstrekt aan deurwaarder en/of gerechtelijke instanties en dergelijke.

Toestemming

Verstrekking aan derden is toegestaan als betrokkene daarvoor expliciet toestemming geeft.

Verwerkersdiensten

Voor de uitvoering van dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van externe verwerkers, zoals een ICT-dienstverlener, softwareleverancier enz. KampsVanBaar Advocaten zal deze dienstverleners zorgvuldig selecteren, erop toezien dat het vereiste beveiligingsniveau wordt gehanteerd en adequate verwerkersovereenkomsten sluiten.

Wettelijke plicht

Indien op KampsVanBaar Advocaten een rechtsplicht rust om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zal KampsVanBaar Advocaten daaraan voldoen.

Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden buiten Europa.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch in ieder geval zolang als de wet bepaalt. Uitgangspunt is dat gegevens bewaard worden zolang er sprake is van dienstverlening. In aanvulling daarop kan uw e-mailadres bewaard worden, zolang u prijs stelt op toezending van informatie over onze diensten.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de gebruikte sociale netwerken. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de gebruikte sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Sollicitatieprocedure en werknemers

KampsVanBaar Advocaten verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam en contactgegevens, arbeidsverleden en opleidingen. Deze gegevens worden verwijderd binnen twee maanden na afloop van de betreffende procedure. Daarnaast worden gegevens van werknemers verwerkt op basis van de arbeidsovereenkomst en wettelijke grondslagen.

Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien.
U kunt aanspraak maken op aanvulling of verbetering van uw onjuiste of onvolledige gegevens.
U kunt vragen om verwijdering van uw gegevens, bijvoorbeeld als deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze verwerkt werden of wanneer u uw vereiste toestemming voor verwerking intrekt.
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u zich wilt beroepen op uw rechten, dan kunt u zich wenden tot KampsVanBaar Advocaten via het e-mailadres info@kampsvanbaar.nl. KampsVanBaar Advocaten reageert binnen vier weken op verzoeken inzake uw rechten.

Bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

KampsVanBaar Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie 24 mei 2018

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: