Onderneming Door: Jeroen Van BaarWet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): Wat betekent deze wet voor mij als bestuurder van een stichting of vereniging?

29 september 2021

Sinds 1 juli 2021 is de WBTR van kracht. De taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van o.a. stichtingen en vereniging worden in deze nieuwe wet duidelijker opgenomen. Er wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de nv en de bv. Zo wil de overheid het bestuur bij organisaties verbeteren en misstanden, zoals fraude tegengaan. Deze wet betekent in een notendop het volgende:

 • Goed besturen en omgaan met geld is beter vastgelegd.
 • Bestuurders moeten handelen in het belang van de vereniging/stichting.
 • Bij faillissement kunnen bestuurders in een grotere mate aansprakelijk worden gesteld.
 • Er gelden strengere regels voor bestuurders over stemmen bij besluiten: als een bestuurder bij een besluit een tegenstrijdig belang heeft, mag hij niet deelnemen aan stemming noch in sommige gevallen aanwezig zijn bij de stemming.
 • In de statuten moet belet en ontstentenis worden geregeld: wat te doen bij (tijdelijke) afwezigheid/vertrek, ontslag en/of overlijden bestuurder?
 • Er is een wettelijke basis voor het instellen van een toezichtsorgaan: een raad van commissarissen of raad van toezicht, maar ook een monistisch bestuur (het bestuur bestaat dan uit een uitvoerend en een toezichthoudend orgaan) is mogelijk.
 • Het ontslaan van een bestuurder of commissaris van een stichting wordt makkelijker.

Wat moet u als bestuurder doen?

1. Controleer de statuten!

 • Wat is het belang van uw organisatie? Handel daarnaar.
 • Wat is de taakverdeling van het bestuur? Handel daarnaar.
 • Voldoet de regeling over meervoudig stemrecht?
 • Is er een belet- en ontstentenisregeling?

2. Pas de statuten en/of het huishoudelijk reglement zo nodig aan.

 • Let op: de regeling over meervoudig stemrecht moet uiterlijk vóór 1 juli 2026 worden aangepast.

3. Ken uw verplichtingen en verantwoordelijkheden en handel daarnaar.

 

Meer weten over deze nieuwe wet en uw verplichtingen en verantwoordelijkheden als bestuurder? Of wenst u ondersteuning bij de controle van de statuten? Onze ondernemingsrechtspecialisten helpen u graag.

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: