OmgevingOverheid Door: Lucas PeetersEen transparante overheid, maar hoe dan?

16 januari 2024

Een transparante overheid, maar hoe dan?


De overheid moet transparant zijn. Overheidsinformatie moet toegankelijk en goed vindbaar zijn. Dit draagt bij aan een groter vertrouwen van de burger in de overheid, en dat is wat de overheid graag wil. Het grote belang hiervan kwam pijnlijk duidelijk aan het licht in de affaire rondom de Kinderopvangtoeslag en is na te lezen in het rapport “Ongekend Onrecht” (parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).

De Wet open overheid (Woo) regelt het zogenaamde ‘actief informeren’. De overheid is verplicht uit eigen beweging bepaalde documenten openbaar maken.

Daarnaast is ook het ‘passief informeren’ geregeld. Dit betekent dat gegevens die niet openbaar gemaakt zijn, opgevraagd kunnen worden bij de overheid. Denk aan brieven, besluiten, notities van overheidsorganen, maar ook aan e-mails, sms-berichten en andere digitale bronnen van bestuurders en ambtenaren voor zover deze enigszins een bestuurlijk relevante inhoud hebben.

Iedereen heeft het recht om zo’n verzoek tot openbaarmaking in te dienen. U hoeft niet te stellen dat u daar een speciaal belang bij hebt. Er zijn wel uitzonderingen op de openbaarheid. Stukken of passages in documenten kunnen bijvoorbeeld vertrouwelijk zijn. In het geval dat een document vertrouwelijke passages bevat, kan het document toch worden verstrekt, als deze vertrouwelijke passages worden “zwart gelakt”.

Als het overheidsorgaan weigert u bepaalde gevraagde stukken te verstrekken, kan de specialist bestuursrecht van KampsVanBaar Advocaten u bijstaan om het bestuursorgaan te bewegen deze alsnog vrij te geven. Mocht u twijfelen over de verplichting tot openbaarmaking door de overheid, bijvoorbeeld door een gemeente, provincie of ander bestuursorgaan, neem ook dan contact op met KampsVanBaar Advocaten (telefonisch 046-420 56 60 of per e-mail info@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: