OmgevingOverheidVastgoed Door: Pola SwitalskaHuisvesting van een grote groep mensen aan de Walramstraat 9-19 te Sittard

17 januari 2024

Huisvesting van een grote groep mensen aan de Walramstraat 9-19 te Sittard


Rechtsbescherming tegen de toestemming voor bewoning in een pand met kantoorfunctie.

De gemeente publiceerde op 27 december jl. de ontvangst van de aanvraag voor het transformeren van een kantoorpand aan de Walramstraat 9-19 te Sittard naar tijdelijke woonruimte voor de huisvesting van een grote groep mensen.

Het geldende bestemmingsplan laat de functie van (tijdelijke) woonruimte op Walramstraat 9-19 niet toe. Wonen in dit kantoorpand is alleen toegestaan als mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig en daarover moet de gemeente eerst een besluit gaan nemen. Bij dit te nemen besluit heeft de gemeente beleidsruimte. Dit betekent dat de gemeente een zekere vrijheid heeft om de toestemming wel of niet te verlenen. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding van het besluit. Als de gemeente afwijkt van de bestemming zal er sprake moeten zijn van een goede ruimtelijke ordening, hetgeen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving vereist. Er zal een belangenafweging moeten worden gemaakt. Hierbij wordt het belang van de (tijdelijke) huisvesting afgewogen tegen andere belangen inclusief de belangen van de (directe) omgeving. De gemeente zal haar besluit goed moeten uitleggen. De vereisten van zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en motiveringsplicht volgen uit de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

In de gemeentelijke publicatie over de ontvangst van de aanvraag voor de transformatie naar tijdelijke woonruimte van het kantoorpand Walramstraat 9-19 stond vermeld: “Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen”. Binnenkort zal de gemeente een besluit over deze aanvraag nemen en zal er een publicatie verschijnen over dit genomen besluit. Dan zullen er wel rechtsmiddelen open staan. U heeft dan onder meer de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij het college van B&W. Het is van belang dat u de publicaties van de gemeente goed in de gaten houdt (www.overheid.nl bij “Berichten over uw Buurt”). Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan moet u dit doen binnen een termijn van zes weken na de bekendmaking van het besluit.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of van een ander bestuursorgaan? Neem dan gerust contact op met KampsVanBaar Advocaten. Wij kunnen aangeven of een besluit op de juiste wijze is voorbereid. Ook weten wij of er in het voortraject, voorafgaand aan een te nemen besluit een mogelijkheid van inspraak is. Wij kunnen u adviseren over de te nemen juridische stappen. Wij kunnen desgewenst een zienswijze, een bezwaar- of een beroepschrift voor u opstellen en u in een procedure vertegenwoordigen.

Neem contact op met onze specialist Lucas Peeters (telefonisch 046-420 56 60 of per e-mail peeters@kampsvanbaar.nl).

Wilhelminastraat 25, 6131 KL Sittard
046-4205660
info@kampsvanbaar.nl

Volg ons op: